KRC Senior Promo Demo Requirements

Kettering Rec Center Judo Club Senior Promotion Demo Requirements (2/22/15)

 

                                                                                  Click Here for Printable Word File

     Beginner
   (white Belt)

       Rokkyu             Standing (Shizen hon tai) ________     (Jigo hon tai) ___________
   (yellow belt)          Sitting     (Seiza) _______________     (Anza) ________________
                              Walking  (Ayumi Ashi) ___________     (Tsugi Ashi) ____________
                              Back Falls _____________________      Front Fall _____________
                              Side Falls ______________________     Roll-outs ______________
                               O Goshi ______________________      O Soto Gari ___________
                               Ippon Seio Nage ___­­­­­____________      De Ashi Barai __________
                               Uki Goshi _____________________      Morote Seio Nage ______
                               O Soto Gaeshi _________________      Sasae Tsuri Komi Ashi ___
                               Tsubami Gaeshi ________________      Tai Otoshi _____________
                               Kesa Gatame __________________      Yoko Shiho Gatame _____
                               Bridge & Roll Escape from Kesa Gatame ______________________
                               Uphill Turn Escape from Kesa Gatame ________________________

         Gokyu             O Uchi Gari ___________________       Ko Uchi Gari ____________
     (orange belt)        Ko Soto Gari __________________       Koshi Guruma ___________
                                Ko Soto Gake as Counter for Sasae Tsuri Komi Ashi ______________
                               Tani Otoshi as Counter for Seio Nage) ________________________
                                Morote Gari ___________________       Okuri Ashi Barai _________
                                Harai Goshi ___________________       Hiza Guruma ____________
                                Tani Otoshi as Counter for O Goshi __________________________
                                Ko Soto Gake as Counter for Hiza Guruma _____________________
                                Kami Shiho Gatame ______________________________________
                                Uphill Turn Escape from Yoko Shiho Gatame ___________________
                                Bridge & Roll Escape from Yoko Shiho Gatame _________________  
                                Tate Shiho Gatame _____________

        Yonkyu           Uchi Mata ____________________      Tsuri Goshi ______________
      (green belt)       Yoko Otoshi __________________      Ashi Guruma _____________
                              Tani Otoshi as Counter for Uki Goshi __________________________
                               O Uchi Gaeshi _________________      Ko Uchi Gaeshi ___________
                               Hane Goshi ___________________     Tsuri Komi Goshi __________
                               Tomoe Nage __________________     Kata Guruma _____________
                               Harai Goshi Counter for Ko Soto Gari __________________________
                               Double Arm Escape from Kami Shiho Gatame ___________________
                               Press Out Escape from Kami Shiho Gatame _____________________
                               Kuzure Kesa Gatame _______________
                               Sit Up Escape from Kuzure Kesa Gatame _______________________    

         Sankyu          Sumi Gaeshi ___________________    Hane Maki Komi ____________
      (brown belt)       Sukui Nage ___________________    Sode Tsuri Komi Goshi _______
         (3rd Kyu)         Utsuri Goshi Counter for Koshi Guruma _________________________
                               Hiza Guruma to O Soto Gari Combination & Reverse _______________
                               Soto Maki Komi _______________     Harai Tsuri Komi Ashi _________
                               O Guruma ___________________     Kuchiki Taoshi ______________
                               Tsubami Gaeshi as Counter for Okuri Ashi Barai ___________________
                               De Ashi Barai to Sasae Tsuri Komi Ashi Combination & Reverse _______
                               Hiza Guruma to Sasae Tsuri Komi Ashi Combination & Reverse _______
                               Ushiro Kesa Gatame _______________________________________ 
                               Uphill Turn Escape from Ushiro Kesa Gatame ____________________
                               Escapes from Rear Chokes __________________________________
                               Kata Gatame ________     Arm In Escape from Kata Gatame _______
                               Nami Juji Jime _______________     Okuri Eri Jime _______________  
                               Escapes from Front Chokes __________________________________
                               KATA – 1 set of a major kata ________________________________

          Nikyu             O Soto Guruma ________________    Uke Waza ________________
      (brown belt)        Yoko Wakari __________________     Kibisu Gaeshi ______________
        (2nd Kyu)          Harai Goshi Gaeshi ______________    Uchi Mata Sukashi ___________    
                                Ko Uchi Gari to Seio Nage Combination & Reverse ________________
                                Ko Uchi Gari to O Uchi Gari Makikomi Combination _________________
                                Harai Goshi to O Soto Gari Combination & Reverse ________________
                                O Uchi Gari to Hane Goshi Combination & Reverse ________________
                                Kuzure Kami Shiho Gatame __________________________________  
                                Bridge & Roll Escape from Kuzure Kami Shiho Gatame ______________
                                Kata Juji Jime _________________      Kataha Jime _______________  
                                Kuzure Yoko Shiho Gatame _______     Gyaku Juji Jime ____________
                                Ude Garami ___________________     Juji Gatame _______________
                                Uphill Turn Escape from Kuzure Yoko Shiho Gatame _______________
                                Elbow Roll & Pin Counter for Shoulder Throw ____________________
                                Reverse Half Cross Choke from Legs Around (Bottom) _____________
                                KATA – 2 sets of a major kata or 1 set of two major katas __________

           Ikkyu            Yoko Gake ___________________      O Soto Makikomi ___________
       (brown belt)       Ura Nage ____________________      Sumi Otoshi _______________
          (1st Kyu)          Yoko Guruma _________________     Hane Goshi Gaeshi __________
                                Round-off and Pin Counter for Tomoe Nage _____________________
                                Ko Uchi Gari to Yoko Otoshi Combination _______________________
                                Ko Uchi Gari to Tomoe Nage Combination _______________________
                                Kata Te Jime _________________      Ryote Jime ________________
                                Sankaku Jime _________________      Sode Guruma Jime __________
                                Tsukkomi Jime ________________    
                                Reverse Half Cross Choke from Hands and Knees (top) ______________
                                Ude Gatame __________________     Waki Gatame _______________
                                KATA – 3 sets of a major kata or 2 sets + 1 set or 1 set of 3 katas ____

          Shodan          O Soto Otoshi _________________      Daki Age _________________
        (Black Belt)        Uchi Mata Gaeshi _______________      Uchi Mata Makikomi _________
          (1st Dan)          Kawazu Gake __________________      Kani Basami _______________
                                Ude Hishigi Sankaku Gatame ______      Ude Hishigi Hara Gatame ______
                                KATA – 1 major kata ______________________

            Nidan            Seoi Otoshi ___________________      Yama Arashi _______________
         (Black Belt)        Ushiro Goshi ___________________     Obi Otoshi _________________
          (2nd Dan)         Ude Hishigi Hiza Gatame __________     Ude Hishigi Ashi Gatame ______
                                 KATA – 1 major kata plus 2 sets of a second major kata _____________

           Sandan          Uchi Makikomi __________________     Tawara Gaeshi ______________
         (Black Belt)        Hikikomi Gaeshi _________________     Daki Wakare ________________
          (3rd Dan)          Ude Hishigi Te Gatame ___________     Kannuki Gatame _____________
                                 KATA – 2 major katas _______________________

 

Return to KRC Judo Club Home Page

 

2024  OhioJudo.Org  globbers joomla templates